logo
XS
SM
MD
LG
Тернопільська
обласна клінічна
лікарня

Відділення телемедицини

Відділення телемедицини
Перелік лікарів

  П О Л О Ж Е Н Н Я

       про відділення телемедицини  КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня»ТОР

                                                  I.  Загальні положення

     1. Відділення телемедицини КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР (далі – Відділення) створюється з метою забезпечення надання  консультативної  медичної допомоги пацієнтам на третинному (високоспеціалізованому) рівні з використанням телемедичних технологій,  з метою розширення можливостей та підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу, коли відстань є критичним чинником.

     2. Відділення є структурним підрозділом  КНП «Тернопільська  обласна клінічна лікарня» ТОР ( далі – лікарня).

     3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, наказами МОЗ України; нормативно-правовими актами, що визначають організацію телемедичної допомоги, захист інформації в автоматизованих системах , вимоги до електронного документообігу та електронно-цифрового підпису; наказами та розпорядженнями департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та наказами генерального директора (головного лікаря) лікарні.

     4. Відділення може залучати до телемедичних консультацій кваліфікованих спеціалістів закладів охорони здоров’я, а також працівників вищих медичних навчальних закладів II-IY рівня акредитації.  Взаємодія Відділення з закладами охорони здоров’я усіх форм власності здійснюється на основі договорів, регулюється з урахуванням цього Положення.

     5. Кількість штатних одиниць Відділення визначається генеральним директором(головним лікарем) лікарні.

     6. Оснащення Відділення здійснюється згідно з Табелем оснащення кабінету телемедицини, який наведено в додатку до наказу МОЗ України від 19.10.2015р. № 681.

     7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Відділення здійснюється за рахунок лікарні, на базі якої воно створено.

     8. Контроль за діяльністю Відділення здійснює  генеральний директор(головний лікар) лікарні.

                                                 II. Предмет діяльності

     1. Основними завданнями Відділення є:

     - забезпечення процесу надання пацієнтам консультативної медичної допомоги із застосуванням  телемедицини у межах області;

     - ведення медичної, статистичної та облікової документації в електронній формі та у формі документів на папері, яка використовується при наданні медичної допомоги із застосуванням  телемедицини;

     - взаємодія зі структурними підрозділами лікарні, юридичними та фізичними особами-підприємцями, що надають медичну допомогу із застосуванням  телемедицини;

     - забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази Відділення;

     - забезпечення дотримання конфіденційності і цілісності медичної інформації про стан здоров’я пацієнта, а також вимог етики та деонтології надання медичної допомоги.

     2. Відповідно до покладених завдань Відділення:

     - бере участь у наданні екстреної консультативної медичної допомоги;

     - опрацьовує запит на телемедичне консультування;

     - формує запит на телемедичне консультування та проводить пошук необхідного консультанта;

     - опрацьовує висновок консультанта;

     - інформує лікуючого лікаря про результат телемедичного консультування;

     - забезпечує ведення журналу обліку телемедичних консультацій (форма первинної облікової документації №003/тм «Журнал обліку телемедичних консультацій», затверджена наказом МОЗ України від 19.10.2015р. № 681);

     - зберігає висновки консультантів на паперових носіях та виготовляє їх копії за необхідності;

     - здійснює облік запитів на телемедичне консультування та висновків консультантів;

     - здійснює в екстрених випадках за медичними показами транспортування пацієнтів для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я , що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;

     - здійснює облік матеріальних цінностей, формує замовлення на здійснення ремонтних робіт , оснащення медичним обладнанням та інвентарем, забезпечення іншими засобами, необхідними  для функціонування Відділення.

                                                  III.  Управління

     1. Відділення очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади директором(головним лікарем) лікарні відповідно до порядку, установленого законодавством України.

     До складу Відділення  входять: старший фельдшер – 1 штатна посада, фельдшер(медична сестра)- диспетчер  –  4 штатних посади, молодша медична сестра (санітарка) – 0,5 посади.

     2. Завідувач Відділення :

     - здійснює керівництво Відділенням;

     - створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;

     - організовує роботу Відділення та співпрацю з іншими структурними підрозділами лікарні;

     - організовує надання екстреної консультативної медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

     - забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та ефективне використання медичного оснащення і технічних та інформаційно-програмних засобів.

     - організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування Відділення;

     - контролює дотримання вимог ведення медичної, облікової та статистичної документації та подає їх керівництву лікарні;

     - аналізує показники роботи Відділення, вживає заходів щодо їх покращення та є відповідальним за роботу Відділення;

     - надає пропозиції генеральному директору(головному лікарю) лікарні щодо прийняття та переведення на інші посади працівників Відділення.

Відділення телемедицини

Сотула Володимир Григорович
Завідувач відділенням телемедицини
Безкоровайна Любов Василівна
старший фельдшер
Сидор Лілія Романівна
сестра медична "диспетчер"